Wedi'i ddiweddaru 29 Mehefin 2020

Peas Please partnership publish Veg Facts: in Brief

Mae adroddiad newydd a ryddhawyd gan fenter Pys Plîs, yn tynnu sylw at y ffaith bod cynhyrchu llysiau yn y DU wedi gostwng 12% rhwng 2017 a 2018, sef y lefel isaf o gynhyrchiant garddwriaeth ddomestig ers dros 20 mlynedd.

Mae'r adroddiad newydd, Veg Facts: in Brief, yn canfod bod y DU yn cyflenwi 52.7% yn unig o’i llysiau, a bod y mwyafrif o lysiau wedi'u mewnforio yn dod o Sbaen a'r Iseldiroedd.

Ein huchelgais yw dylanwadu ar sut mae bwyd yn cael ei gynhyrchu a’i fwyta yng Nghymru i sicrhau bod gan bawb yng Nghymru’r hawl i fwyd da.

Fsw header

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi pecyn cymorth gwerth dros £1.4bn i fusnesau bach er mwyn eu helpu yn ystod cyfnod y coronafeirws.
Cliciwch yma am ragor or wybodaeth businesswales.gov.wales/cy/cyngor-coronafeirws.

Mae Synnwyr Bwyd Cymru wedi’i sefydlu ar sylfeini Bwyd Caerdydd, sef partneriaeth fwyd sydd wedi ennill sawl gwobr ac sy’n un o’r aelodau a sefydlodd y Rhwydwaith Dinasoedd Bwyd Cynaliadwy.

Rydym yn darparu rhaglenni arloesol fel y Dinasoedd Bwyd Cynaliadwy, Peas Please, Food Power a rhaglen Dewch at Eich Gilydd Bwyd am Oes. Drwy fabwysiadu’r dull “eiriolaeth drwy esiampl”, rydym yn canolbwyntio ar ganfod atebion ymarferol drwy brofiad ar lawr gwlad a llais dinasyddion, ac rydym yn defnyddio’r rhain i eirioli’n effeithiol dros y newidiadau sydd angen eu gwneud i bolisïau lleol a chenedlaethol.

Yn benodol, rydym yn dymuno:

  • Amlygu a hwyluso’r cysylltiadau sydd eu hangen ar draws seilos polisi a sectorau er mwyn creu system fwyd gydlynol i Gymru.
  • Gwneud llesiant (pobl, y blaned ac anifeiliaid) yn ddangosydd llwyddiant allweddol ar gyfer polisi’r Llywodraeth ar fwyd.
  • Creu mudiad o ddinasyddion, sy’n eirioli dros system fwyd sy’n cefnogi planed iach a phobl iach.
  • Manteisio i’r eithaf ar y cyfleoedd i Gymru fod yn rhan o rwydweithiau bwyd y DU ac yn Rhyngwladol.

Mae Synnwyr Bwyd Cymru yn rhan o Elusen Iechyd Caerdydd a’r Fro

Y gwaith a gefnogwn

Mae Synnwyr Bwyd ar gychwyn ei siwrnai. Rydym wrthi’n datblygu ein cynllun pum mlynedd a byddem yn croesawu rhanddeiliaid ar draws y system fwyd yng Nghymru i ymgysylltu.